WAŻNE:
Ogólne zasady organizacji pracy obowiązujące na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ociece w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 przygotowane na podstawie procedury bezpieczeństwa wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Nr 18.2020 dn. 28 sierpnia 2020 r.
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych GIS, MZ i MEN.
2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
• zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
• zakrycie nosa i ust,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk,
• ograniczone przemieszczanie się po szkole,
• ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
5. W drodze do i ze szkoły/ oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
6. W szkole zaleca się zakrywanie ust i nosa w tzw. przestrzeniach wspólnych tj. wejściach do szkoły, w szatni szkolnej, na korytarzach i wyznaczonych strefach pobytu podczas przerw, w drodze do stołówki szkolnej i w drodze powrotnej (Zalecenie dotyczy wszystkich pracowników szkoły i uczniów. Jeśli ktoś czuje obawę przed zakażeniem chorobą zakaźną może używać osłon ust i nosa przez cały czas pobytu w szkole.)
7. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
8. Sale, w których odbywają się zajęcia, są porządkowane i dezynfekowane.
9. Rodzice, którzy będą chcieli zwolnić ucznia z lekcji l wchodzą do przedsionka w szkole
i zgłaszają ten fakt pracownikowi sprzątającemu, który informuje o tym fakcie danego nauczyciela.
10. Od godziny 12:45 wyłącznie rodzice lub osoby upoważnione, które chcą odebrać dziecko ze świetlicy lub oddziału przedszkolnego mają udostępniony korytarz i klatkę schodową w nowej części budynku – mogą uczynić to samodzielnie z zachowaniem reżimu sanitarnego ( dezynfekcja rąk, dystans społeczny, zakrycie ust i nosa) .
11. Do szkoły/oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
12. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
13. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca dziecko powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa, zachować dystans społeczny
14. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się wyznaczonymi wejściami z zachowaniem dystansu społecznego.
· Oddziały Przedszkolne – wejście nr 3 w godzinach od 7:00 do 8:00;
· klasy I-III- wejście nr 2 od 7:30 do 7:45;
· klasy IV-V – wejście nr 1 od 7:30 do 7:45,
· klasa VI- wejście nr 2 od 7:45-8:00
· kl. VII – VIII – wejście nr 1 od 7:45 do 8:00.
Nie dotyczy osób dowożonych autobusem szkolnym.
15. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
16. Wejście do oddziału przedszkolnego odbywa się wejściem nr 3. Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej (przedsionek, korytarz i szatnia) – od szatni dziecko odbiera pracownik szkoły,
z zachowaniem zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 2 m, należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
17. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 2m, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych).
18. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
19. Rodzic (jeden) wprowadza dziecko do szatani, przebiera i oddaje pracownikowi szkoły, który powadzi dziecko do sali.
20. Do szatni może wejść maksymalnie 3 rodziców z dziećmi jednocześnie.
21. Uczniowie w trakcie przerw miedzy lekcjami przebywają w wyznaczonych strefach na korytarzach.
· Klasy I-III ( piętro nowy budynek)
· Klasy VIII, VII, V, IV ( piętro stary budynek)
· Klasa VI ( parter stary budynek ).
22. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne uczniowie w trakcie przerw korzystają
z boiska szkolnego oraz spędzają ten czas na świeżym powietrzu z zachowaniem dystansu społecznego pod opieką nauczycieli dyżurujących.
23. Nie wolno uczniom przechodzić do innej strefy, jeśli będzie potrzeba takiego przejścia
z nauczycielem przez inną strefę to z zachowaniem dystansu i w maseczkach.
24. Załatwienie spraw w sekretariacie telefonicznie lub e-mailowo, a jeśli wymaga to wizyty, to pojedynczo, w maseczkach, po dezynfekcji rąk i z zachowaniem dystansu.