Lista kandydatow zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanyh

do OP 2021 2022

         Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  Oddziałów
Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ociece na rok szkolny 2021/2022 wywieszona została w dniu dzisiejszym na drzwiach wejścia nr 2 w budynku szkoły.
         Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o uzupełnienie oświadczenia woli przyjęcia kandydata, które dostępne jest do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stoliku przy wejściu nr 2.
         Uzupełnione oświadczenie prosimy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 21.04-27.04.2021r.
        Niezłożenie oświadczenia w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.
Oświadczenie woli przyjęcia: