W październiku 2023 r. nasza szkoła przystąpiła do czwartej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego EMP@TYCZNA KLASA. Był on skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Miał na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem projektu było rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania.
EMP@TYCZNA KLASA stała się także odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2023/2024 tj.
wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego
rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.
Uczestnicy w ramach projektu realizowali comiesięczne zadania. Przez cały rok szkolny uczniowie wykonywali tzw. misje. Wszystkie te działania rejestrowaliśmy w formie zdjęć, które zamieszczane były na bieżąco na Fb naszej szkoły oraz Fb projektu.
Celami szczegółowymi programu były:
– rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi
– zrozumienie pojęć: empatia, nietolerancja, stereotypy
– nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi
– uczenie dostrzegania pozytywnych cech w innych
– integracja zespołu klasowego
– budowanie u dzieci i młodzieży świadomości własnych uczuć
– kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz niwelowanie negatywnego zachowania dzieci i młodzieży poprzez włączenie jej w działalność wolontariatu
-wyrabianie zdolności do samo motywacji
– wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych -przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów
– uświadomienie konieczności doskonalenia zdolności empatycznych
– kształtowanie kompetencji kluczowych
Uczniowie zaangażowani w projekt wykazywali się dużym zainteresowaniem oraz chęcią nabywania nowych umiejętności i wiadomości na w/ w tematy.
Nad realizacją projektu w naszej szkole czuwały : p. Iwona Popek oraz p. Anna Jemioło.
Dziękujemy za możliwość przystąpienia do tego programu.